اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

0
دوره آموزشی
0
استاد مجرب
0
دانشجو
0
ساعت آموزش

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

خدمات استادیار

آمادهء رشد کسب و کارتان هستید؟

تبلیغات گوگل

دیده شوید، شناخته شوید، بفروشید

طراحی استراتژی دیجیتال

برنامۀ قدم به قدم تا موفقیت دیجیتال

تبلیغات گوگل

حضور در رتبه های اول گوگل

JFIFC  %!'&$!$#).;2),8,#$3F48=?BCB(1HMH@M;AB?C ?*$*??????????????????????????????????????????????????\ o@*;ƳR@Xjk75b Xzg\RRמH^X*:V ϧbXX V SYjkw|*55Z7 x55Xn@)*Rjk7 Hbn@Y`b*S]s@* @nGlt`UXXn@뎜R\܀z o;YX@W7 )UԸ):g|ZDR*  V sxV Թńw..@U3zb;,[.n@bYeX@SYSYHV @Wy=`XsrX esrH)R* Vab@jk7 H , o;ưHbKR@*b*HD@ Mf55:*Wy=`H55 MfUbSY D* @),SRȀb܀RTD@SY@b 3zy5V 55 ,TD R @ 543rL@@ń)-"jk7 bb@ Uι*.@R @ b3z\n@Թ uNz@55:`nk7 XH-"75V b sZ`H\t`) o;ư܀b \n@ RXHHRjks\Ϸ@펼w̕bbQ.P@,XR JXV ֥ jk7 X@b Mf @ , XdATD=`@@:g|.rUDV d@H\qr@̀Z @ @@U=r<\;XSYH.@bbn@.@r SYX @ @~}t펼wUQ b Mfb[.n@*bH]\ b]K:-swۇN X=d @ " jk7 r)*jkϷX*n@SY@R\V SY@aXzHl \t` V bV Ye `UԸRW>:qԹb 3 7 o;γbHa HϷ-)jk7 *"Xn@)r;ι@ jk>:rXbH *kX7 @6܀6sb55Zn@ MD55n@b*R6ܔAV UQV 55L\VUD^<\ sXw`Hȫ:q @XRR ,܂XK Mf**3rl)Hn@;`H7 @:g|kV AiV'lur0 b@Rl:s"Vl :gy7 *R=9k) :ƳHRb @܀X:Nz D̀*X7Y* MfRR 55,U܀ bfv^;@ MvO?N srnk UTDR6j\܀U @UϷ*V zr055,U*X'L( SYUXn@)L`b X]Kb R sr,55*7X,3/-b MfU @UR İUU* @V X*@*7X JXjjY KYe6 @)\t`T*Xs\w )jYQbnAH@jkRV @X ,)R @R)*.AIV \*‘uEr0b@X,ucX 5,XA-`܁saH @ D@o;ưb@iԹH@ID*HUL RʉՈXUUP@Q D@,X @,l\)V U;cRnk6D)55܀܀)*\\*)*V )XR̀Բ Q @SY Mf*ltӔ@V r" Mf MfE" ׆KDjjˍ`*@ӐV ,Ujk7 yzs0X@PATD;*\L*`@H=`UTDn@bVQ KX@U`AV X ;clV sӖ@Y\RH @YFH @RU%rf.jluq@3ӞMMftb\` @r)( V :g96wN8&l ;55U*V @))DMMf܀ α ;*U:Ʊ3aYebH@ Y)%bjk7 zr0X=9% XW7 YU)*)b75,H @HHiz9V RHXRYe* ,K5\V * bRʈ\kV H*e=`U;@X R Թv^;;0RUU MfUX *sr:g|V )bLSRȀ@]KXjjYbU*\܀ 7 @wY fȀ @[bXRwXSYjjY* .@UV YeXӈ랰@55,)Xn@V rUD3k0 SRȀ bUV nZ5ټw;sY˛P@RL LLj\ qӎ\|)X}8H*U펜7@ @VLUH @H-" P@H-`wYeϷ=3ٛSV\k D̀jYQ|u@V uNZ[ V lXs\@}y{y6 SRȀfn@sӐTDtNz*:뎜zrUUq7 V b܊& ;%yz|6X@dB V 뎝Ӗ|-"۟O7^u.n@b래R7 )K("A3g=`=&bBP;HiY_# 0;ffby G\-nlhNaru9e8еȾؚ]oK)JK'fV^ UרlnT.k!^1e;ҍW[iF[tۗ?y9p˙$0)IzM͜xW#F,a) cĮrwzW/r?hH85Dbʤщ@8Fa&_O_߃~2c 䔾I+"\Hh0N>Gޅ*cM6w+F}p Z7@N ad^B1.[U7_|z?!AH[,'͢bhF_X ez)$I -L-W~z)G]@AxJimW&j VO0q>#HrhIFn"S'<[yvu 6}T 4=«n8lSZU[|nAwo9z9P-㒃(ٰBrgoxdщ'5_BbGSN*v{s蠭bS2bمd. ON(+G̾ j‰%JK_htNm|b1dщF\j.|I^gԵ}lCVŹkÈB ]pjVm]xQAY$4pHUWS{CN[}y/Af괕ʜXVr'ě,{<"&FObsȩRfDi]*~퇻ZX$I:)Jkg^k٭8!5|#-յg0wmypdFkQqmW:pf.80"A *zB$h׳U0f--릯Gb@8>549 6r--o vuB b?*r.j߆ZW|bH+´ xLPCx*0VUڮH+ÖWw*$A"[aw'sIMqw-0iV2B1k1\V9;˶?KE*{%6Mbq !{QjC6յ[4e[BT?q4i kqȕה2o_nk`Q8[yW5^&aŵZH,s|iY4a+GwUiY6 Ӵ@~4RX8rh56Nl0A^_+F%5|2z,h[eLa)is smTؚ/Qh㕫VmW 5mvHciz̋.yJSP8JڔC2kP^Uim]q&%5ڮ@DimWǧ1 ZL[vt| [qi-r#;q.Z0Ai//7#W׷ ^ƥP9bVF9dGz]w6Y24B$B$TVFQ\%C7%Xi2"K+xU]uۄ.*lwiUelɋخT6nW!-[`/Mr0%Ә/&6i`/&(z8֣Ie«o G0[b\$ۅf3v+ƨ^jVr)2m،s4a)Mef-+BKhr =ZٮNZ"l$fRn梾oeW!7,v [։XsJf4H:Wb_|f5Sf JlL@[X!#OaBĶcV_lJ5+W]o 93;u^qryY^8%^Dž8nOF^y[Us[{W=e|)Ćco'UoէQA}U5~Q!4%h_^IuИr_0ŏsž^i\=$'Wآ4VInQ-)M!hbu#D}oލ"bi&Rɋf?wFFy34h r3iRn6>"4M_B)_ >oǙ*{\(j)kqqjC'/^i%/O:@4iBamH+Lrw~+[QJ%3bWsFc X<Fv1$^zIUr3/nZ*W c˄ؖ8k9P8@ hJF)«oQ Zʧ*0g"c72q_H=Sh\ Ok ?bم=óvI;8[WM >8p兺OJ4^-SQ цs[ ؝q:׀ Oc*W*>hq#*L}Kf8Y5g\8 bH}as7a Bɗ:On&a_Io877SȯPBGc..H->rOn&fN\51),qEFWv<111mjɣHeywSW!nq/ M8 DUě,]N G{<[xP)]n9goҥzF#n m>/."7u1ZAZ1(ipmhۤXapʱ&=zFC1FmlW1q6/S#5};_\qT"(8Y4lYQGw PTzeCnZ‘NxQ(|:^#f[uT] #q5r@0zJRڬ5@RW]5XvtX;cW`$Ն `\1&亘H#)"|C>+AlK(mZM81Uz; %xFN@n"1aq.*"# G X_9UP+FBrhOlSӎ,ģ̋MAZ1+ m_~xcլ=R"uXԿI10/|@#*nW\N *r/ێ [o\J@>*Fqp.S9Ks=d ݦ|b)uQ{rĦ#S඘?_Ñ8q7 Kz$dL k)~rqƸ"$R@!1džvQ.A6Y,fJ8?o[E}'$d%0@P !`1pAQ?L+7bl$?PbyiV#颋Wnbi3l Yv2o,pzp?chCkJC틛Pj0[!LKW׀rF*=8ɾVa31^T B+p /ݺ/[.܇<*UT\B**䕹cIP| ߗ ` *c%AQrx / ]w"upCÒ,/'AvrT6D S}lCh T Bi$4+ CF1svk[M0_e}=4& ,i/@Vk/iB%@^u %An 8!ܵr*s~W/5{l|̀ D ,x cScS\Hg ĕvHK6 cJ/@fƐ% UF= ]02| ˻;+z㧖MQغA=l]ڻk xTT/I]DZ*] YT:J \E^{/A惡"JYr`pT[ Y嵭Ɂ..uF0OD&wH@>/nC=^茻-FHrRté@]f'M++M5˂[< VKJC!\ ܗ@tݒ&>UEHxP]; -o&`)l|@QPXDR%@_Gv 0!ܐ 'y6h 'CZ\Q!X(,MuLT T<+]Q'ʀsx'^xbFǒ>oˏw?fTTBxJ%@^h 0^DvLtv$<[^x&[ϻ3. ..5gN{0R\̺ &sTrAS?Cu0@O^,o$ _TK 4мX/ * '}Pr:`b /J+>VlᬊC%BV~/cgd JI9}irBivC ˲/A wy}AMxBA1IYh zJľW×8U7=회~I4|T{HH˗!@An4:!Ԡ/SH8dPW_ ?f:5P0B\:.GgF[>]X ?:4'LuUƑL~բp:Ω`*=z.b= xU<>@pn|'K.Pj.Jw W:>Ud}@Ͷ4.ȃ:gf8`T ڄΌi^ bx(@|G%Tfϕt .i/>Cմu=%(0@ !P`1Ap"2Qa?<@4{2y. <2 2-qU$D,QIOdIf3a@We#"QtO HXAQ/[;ωGGY,r;.{ZX ԤE|D?8; Iv-Q/F Ш'xRzA_"GAr_Ƃ_ ݡeȉ9f$u=Ge _g+$lTQ˕fB|_.ljE"NO\+#QNZtbG F8*Դm-=؀h0FUJO8]W&Vy1S)q3G>`E O+ _ς^Q$BG.WlH\@^TK=ia,@HPOC}WbXOeҁV k@5 ]!c1ATZTI9r!q$]@OBKL@> BOm̐H.Ilǘ M>n%w6I|`ގl8`Yˏ߀BGYǎ%)WIUm҂ő| "UĈ $F$b^ʈ^^+ ȝK[&YDi%/GglD3)tTSoRzA#ZTK<'1"ʰg ]R^E22fc$)$0nS}0'l(y xĽ-G ,>L[|S,+/Cl+Ȏ8[ZYo,tK h@;'@&?aO<4B=+e/+_dxOzb~#Y*@ #@/a3쭞jQ^{/%]!ye+iFwLHҶ}0 t8{*|XU/ͨ9(i G&cD,) /~@F+m$ TU 쭔b؊DdIˈt'ph/uUU0!͗v^d- ϏhޅB'\E<жzV?[- g`DjBրtBP ϗa <Ku=$Y!aǀ]hCn uJ!XK,hqQ"M ]36[Y+4H"(u¦ȿ\ԥi k[ DC>`gy$+h!\GN,j vY#0}c-ȟ+`QPh`n|Z;+w`ۢ^~Xd, cPdxCz GtE%eV%Fmoewe@1+J㰢YbQ z[(ҕQa7f"}ZfhYHY#dHe쭂ġ SPGc y/4['ݘԂ6RA>lGfsV$|vߐH#uM%-7[- g]0%aZ|E ?"aQ,t-1?5/B z+A/x(ҡhTBbv{B5>IہlP4@LRv>πU%R]D4ϒUzȑI<`BAF$r/e_D#"M U+U$$|1 JC0(DqH/%|6]JU4BB7Ƃ}1e_4ŊnD3D/&W"!TE @}A켽 TF΀ *> 3P}qp

رپورتاژ خبری

تبلیغ موثر + سئوی قدرتمند

استراتژی سئو

نقشه راه و بهینه سازی

استراتژی محتوا

نقشه راز بازاریابی محتوا

هنر و علم بازاریابی دیجیتال

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ پله دنبال کنید

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار

آکادمی استادیار، کارخانه‌ی تبدیل علاقه‌مند به متخصص

موسسه‌ی آموزشی استادیار از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه‌ی آموزش تخصصی راه‌اندازی کسب‌و‌کار اینترنتی و علوم مدرن مانندزبان‌های برنامه‌نویسی تحت وب و تخصص‌هایی همچون گرافیک و وردپرس، با هدف تبدیل علاقه‌مندان به متخصصین آماده ورود به بازار کار به در قالب کارآفرین (دارای کسب‌وکار شخصی) یا فردی که میتواند موثرتر در تیمی یا شرکتی فعالیت نماید، آغاز کرد. اگر علاقه‌مند به حوزه‌ای هستید یا حس میکنید در حوزه‌ای استعداد دارید با یادگیری‌های اصولی باید آن علاقه را به تخصص تبدیل نمائید. دانشجویان همیارآکادمی، باتوجه به علاقه‌ی خود، و سرمایه‌گذاری برروی خودشان، متخصص شده‌اند و توانسته‌اند از آن حوزه، با کمک اینترنت کسب درآمد کنند.